VIII Europejski Kongres Finansowy
18-20 czerwca 2018
Na stulecie – o innowacyjną i bezpieczną przyszłość sektora finansowego

Patronat honorowy
Poprzednie edycje

VI Europejski Kongres Finansowy, 2016
V Europejski Kongres Finansowy, 2015
IV Europejski Kongres Finansowy, 2014
III Europejski Kongres Finansowy, 2013
II Europejski Kongres Finansowy, 2012
I Europejski Kongres Finansowy, 2011


VI Europejski Kongres Finansowy, 2016

 
VI Europejski Kongres Finansowy – Kapitał XXI wieku
13-15 czerwca 2016, Sopot
 
Po raz szósty spotkaliśmy się na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie, aby zastanowić się nad najważniejszymi szansami i wyzwaniami dla sektora finansowego oraz by przedstawić polski punkt widzenia w europejskiej debacie na temat bezpieczeństwa finansowego i rozwoju gospodarczego. Tak jak w poprzednich latach zaproponowaliśmy rozwiązania ukierunkowane na wspólny sukces Polski i Europy. Europejski Kongres Finansowy wyróżnia bowiem to, że nie tylko diagnozuje rzeczywistość, ale przede wszystkim stara się pomóc zmienić ją na lepszą.
 
W VI Europejskim Kongresie Finansowym wzięło udział ponad 1500 uczestników. Zainteresowanie, którym cieszyły się jego debaty, potwierdziło rangę sopockiego Kongresu jako unikalnej platformy współpracy środowisk polityki, biznesu i nauki. Gośćmi Kongresu byli m.in. Mateusz Morawiecki, Wicepremier i Minister Rozwoju, Joschka Fischer, Wicekanclerz Niemiec w latach 1998-2005, Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2010-2016, prezesi banków centralnych: Portugalii – Carlos da Silva Costa, Szwecji – Stefan Ingves, Danii – Lars Rohde i Austrii – Ewald Nowotny; Yves Mersch, członek zarządu Europejskiego Banku Centralengo, szefowie Europejskich Urzędów Nadzoru: Steven Maijoor, przewodniczący European Securities and Markets Authority oraz Andrea Enria, przewodniczący European Banking Authority, Elke König, przewodnicząca Single Resolution Board, Zdzisław Sokal, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Klaus Regling, dyrektor zarządzający European Stability Mechanism, członkowie zarządów instytucji rozwojowych z Niemiec, Francji i Hiszpanii, a także Mark Mobius, prezes Templeton Emerging Markets Group.


I dzień Kongresu
Pierwszy dzień Kongresu wypełniły wystąpienia i debaty poświęcone największym europejskim wyzwaniom. Zważywszy na fakt, że VI Europejski Kongres Finansowy odbywał się w czasie, gdy euroentuzjazm przegrywa z europesymizmem, a Unia  Europejska stoi w obliczu największego egzaminu w swojej historii, Kongres wysłał światu optymistyczny sygnał. Zdecydowanie najczęściej używanym słowem podczas pierwszego dnia Kongresu była „przyszłość”. Prelegenci nie zastanawiali się, czy, ale jaką przyszłość ma przed sobą Europa. Unia przetrwa – mówił mocnym głosem Joschka Fischer. – To, co przeżywa obecnie Europa, to nie jest jeden kryzys, to łańcuch kryzysów, ale wyjdziemy z tego doświadczenia mocniejsi. Europejczycy zrozumieją, że jedna Europa leży w interesie każdego z nas.

Wicepremier Mateusz Morawiecki, mówiąc o szansach i miejscu Polski w Europie, sięgnął po analogię piłkarską: Możemy, jak nasza narodowa reprezentacja, wygrywać z każdym, ale musimy być jedną drużyną. Wypracowanie efektywnego systemu, bazującego na ścisłej współpracy biznesu, nauki, ośrodków badawczych, administracji czy instytucji odpowiedzialnych za promocję eksportu, to w ocenie Mateusza Morawieckiego jeden z kluczowych czynników budujących konkurencyjność i innowacyjność gospodarki. Wicepremier odniósł się też do roli Europejskiego Kongresu Finansowego w dialogu na temat przyszłości Europy i Polski: Europejski Kongres Finansowy jest apolitycznym, technokratycznym wydarzeniem. Pełni rolę dużego, bardzo ważnego  think tanku, który ma na celu rozpoznawanie trendów przyszłości. Przywołując słowa najlepszego hokeisty wszech czasów Mateusz Morawiecki podkreślił: Wayne Gretzky, pytany o tajemnicę swojego geniuszu, odpowiadał: jadę tam, gdzie będzie, a nie gdzie jest krążek. Podobne myślenie łączy  uczestników Europejskiego Kongresu Finansowego, którzy trafnie diagnozują to, gdzie za 3-5 lat będzie Polska oraz Europa i do tego obrazu dopasowują lub proponują najlepsze polityki i narzędzia.

Wzmocnienie długoterminowych oszczędności Polaków, ucieczka z pułapki średniego wzrostu i niskich płac przez stopniową zamianę roli podwykonawcy na rolę innowatora i integratora, efektywne sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych – kwestie, które należą do priorytetów polityki rozwoju gospodarczego, swoje koncepcyjne początki miały podczas wcześniejszych edycji Kongresu i znalazły odzwierciedlenie w Rekomendacjach EKF.

Dużym zainteresowaniem uczestników pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Finansowego cieszyły się debata plenarna prezesów banków centralnych z państw Unii Europejskiej, poświęcona wpływowi regulacji sektora finansowego na gospodarkę, oraz debata członków kierownictwa polskich i zagranicznych instytucji rozwojowych o roli tych instytucji w stymulowaniu wzrostu gospodarczego. Publiczność dnia otwarcia Kongresu mogła też aktywnie uczestniczyć w debacie oksfordzkiej wokół tezy mówiącej, że rynek kapitałowy wyprze banki z finansowania gospodarki.

II i III dzień Kongresu
Kalendarz drugiego i trzeciego dnia Europejskiego Kongresu Finansowego wypełniły dyskusje panelowe i debaty okrągłego stołu. Z każdym rokiem tematyka debat jest coraz bardziej różnorodna, ale łączy je jedno: dążenie do wypracowania praktycznych rozwiązań, służących pełnemu wykorzystaniu potencjału polskiej gospodarki.

Drugi dzień Kongresu otworzyła prezentacja Marka Mobiusa, jednego z najbardziej znanych i wpływowych zarządzających funduszami na świecie, z którego zdaniem liczą się miliony inwestorów. W swoim wystąpieniu, poprzedzającym debatę poświęconą atrakcyjności inwestycyjnej Polski, wielokrotnie odnosił się do aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej naszego kraju. Podkreślił, że rynki finansowe są już przyzwyczajone do tego, że kolejne ekipy rządowe realizują swoje pomysły gospodarcze. Inwestor postawił przy tym tezę, że stymulujący konsumpcję program świadczeń socjalnych, w tym transfery do rodzin wielodzietnych, może pozytywnie wpłynąć na warszawską giełdę.

W długim terminie wartość i siłę gospodarki buduje przede wszystkim innowacyjność – nie mieli wątpliwości uczestnicy debaty o tym, jak odblokować potencjał innowacji. Priorytetem Polski powinno być maksymalne wydłużenie łańcucha wartości innowacji poprzez wsparcie samych innowatorów, ale także silniejsze zaangażowanie krajowych przedsiębiorstw w absorpcję pionierskich pomysłów oraz większą aktywność spajającego ekosystem innowacji państwa.
Źródłem innowacji coraz częściej są miasta; eksperci są przekonani, że to do nich ma należeć XXI wiek. Dyskusja na temat zrównoważonego rozwoju miast przyszłości spotkała się z żywymi reakcjami licznie zgromadzonych słuchaczy.
Najwięcej paneli drugiego dnia Kongresu dotyczyło – zgodnie z nazwą sopockiego wydarzenia – przeobrażeń dokonujących się w branży finansowej. Wiele uwagi poświęcono zjawisku customer experience, czyli doświadczeniu klientów, w tym tzw. millenialsów, i ścieżek, które wybierają oni w cyfrowych kanałach bankowych. Uczestnicy Europejskiego Kongresu Finansowego szukali też odpowiedzi na pytania o to, jak bankowość może wspierać rozwój Polski Cyfrowej oraz kto – państwo, obywatel czy biznes – odpowiada za wysokość przyszłych emerytur. Drugi dzień Europejskiego Kongresu Finansowego zakończyła debata okrągłego stołu, poświęcona uwarunkowaniom funkcjonowania sektora bankowego w Polsce na tle Europy i wynikających z tego konsekwencji dla kondycji sektora oraz całej gospodarki. Debatę otworzyło wystąpienie Yvesa Merscha, Członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego.
Debaty podczas trzeciego dnia tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego odbywały się w dwóch blokach tematycznych. Pierwszy blok dotyczył pozyskiwania i finansowania innowacji, nowych technologii oraz start-upów. Drugi poświęcony był ekspansji zagranicznej firm, a zwłaszcza wsparciu, jakiego w tym procesie mogą udzielić instytucje finansowe.

Przedstawione zostały także nowe publikacje Europejskiego Kongresu Finansowego, upowszechniające dorobek Rad Programowych, Komitetów Sterujących, grup eksperckich oraz debat i dyskusji odbywających się podczas specjalistycznych konferencji w ciągu całego roku pomiędzy spotkaniami w Sopocie.
Kongres tradycyjnie zakończyło ogłoszenie Rekomendacji oraz debata oksfordzka Akademii EFC.

Dorobek pierwszych pięciu edycji EKF to 45 Rekomendacji. W tym roku lista ta rozszerzyła się o kolejne 16 rekomendacji  dotyczących bezpieczeństwa i rozwoju sektora finansowego, wzmacniania innowacyjności Polski i wzrostu gospodarki, cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa sektora finansowego, profesjonalnego zarządzania majątkiem kraju oraz gromadzenia długoterminowych oszczędności krajowych. Wzorem poprzedniego roku, listę Rekomendacji uzupełnili najmłodsi uczestnicy Kongresu – członkowie Akademii EFC, którzy mają pomysł na to, jak pobudzić przedsiębiorczość wśród swoich rówieśników.
Aktywność Akademii EFC to już tradycja Kongresu. Młodzi Europejczycy – członkowie Akademii EFC – w tym roku „wyprowadzili” Kongres poza Centrum Konferencyjne, organizując debaty otwarte. Zaprosili mieszkańców i gości Trójmiasta do udziału w dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej oraz roli młodych w reformowaniu Polski.

Kongres nigdy nie śpi. Trzydniowe spotkanie najważniejszych osób świata polityki, biznesu i nauki w Sopocie to tylko wycinek naszej  całorocznej pracy nad najlepszymi rozwiązaniami dla Polski i świata – mówił Jan Krzysztof Bielecki. Należy pamiętać, że Europejski Kongres Finansowy nie kończy się wraz z wyjazdem z gościnnego Sopotu ostatniego uczestnika Kongresu. Eksperci Kongresu pracują przez cały rok, a wypracowane przez nich Rekomendacje EKF, jak również stanowiska przygotowane w międzynarodowych konsultacjach są istotnym wkładem Polski w prace toczące się w najważniejszych międzynarodowych gremiach: Radzie Stabilności Finansowej (FSB), Komisji Europejskiej czy Europejskich Urzędach Nadzoru.

Europejski Kongres Finansowy ma szczególny mandat do tego, by zabierać głos w najważniejszych dla Unii sprawach. Dostępne publicznie Rekomendacje od sześciu lat stanowią nielobbystyczne propozycje dla wszystkich decydentów mających wpływ na praktykę życia gospodarczego i politycznego w Polsce oraz Unii Europejskiej.
Warto już dziś zarezerwować sobie czas w kalendarzu w dniach 5-7 czerwca 2017 roku, by przekonać się, jakie odpowiedzi na największe wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju polskiego oraz europejskiego sektora finansowego zaproponuje kolejny Europejski Kongres Finansowy.