VIII Europejski Kongres Finansowy
18-20 czerwca 2018
Na stulecie – o innowacyjną i bezpieczną przyszłość sektora finansowego

Patronat honorowy
O EFC
 
EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY 2018


VIII Europejski Kongres Finansowy przypada w roku szczególnym, w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i stulecie wielkich zmian na mapie politycznej Europy. Tegoroczny Kongres wejrzy w przeszłość, ale uczyni to głównie po to, by spojrzeć w przyszłość i zastanowić się, jak wnioski z doświadczeń ostatniego stulecia można wykorzystać dla budowania przyszłości gospodarki Polski i Europy.

Zapraszamy do Sopotu od 18 do 20 czerwca. Spotkajmy się, by rozmawiać i szukać rozwiązań w tak ważnych, aktualnych obszarach jak:


  • Zrównoważony i społecznie odpowiedzialny rozwój gospodarczy
Jak finansować strategiczne inwestycje infrastrukturalne? Jakie korzyści oraz zagrożenia wiążą się z fuzjami i przejęciami i czy jest to skuteczna droga dla polskich przedsiębiorstw do silnej pozycji konkurencyjnej na rynkach europejskich? Kiedy interwencjonizm państwa może być racjonalny? Jak za pomocą polityki podatkowej realizować cele społeczne i jednocześnie wspierać uczciwą konkurencję?
  • Atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski 
Jak wiodące banki inwestycyjne oceniają atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski? Czy i jak uwarunkowania demograficzne oraz kwalifikacje na polskim rynku pracy wpływają na zaangażowanie inwestorów bezpośrednich? Jakie są możliwe rozwiązania dotyczące imigrantów zarobkowych? Jakie są szanse i bariery dla inwestycji na polskim rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych?
  • Rozwój rynku kapitałowego
Jakie miejsce polskiego rynku kapitałowego wśród rynków europejskich? Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego – cele, możliwe przeszkody, narzędzia i rekomendacje. Wiarygodność rynku kapitałowego dla emitentów i inwestorów i jej znaczenie dla rozwoju kraju. Relacje inwestorskie – jaki standard w komunikacji spółek z rynkiem dla wzrostu konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego?
  • Innowacje i ich wpływ na modele biznesowe instytucji finansowych i ryzyko systemowe
Jak bardzo postęp technologiczny – blockchain, big data, sztuczna inteligencja – będzie stymulował rozwój sektora finansowego i czy będzie on bezpieczny? Jak wdrażać nowości technologiczne,  aby zwiększać naszą konkurencyjność? Czy należy wprowadzić ścisłe regulacje
i nadzór ryzyk stwarzanych przez coraz bardziej zaawansowane technologie, by nie stały się one zagrożeniem dla instytucji finansowych, ich klientów i całego systemu?
  • Biznes i ryzyka na rynku bankowym
Jak banki stawią czoła konkurencji ze strony nowych graczy na rynkach finansowych i jaka będzie ich pozycja w społeczeństwie cyfrowym? Czy wymogi i regulacje mające minimalizować ryzyko kolejnego kryzysu finalnie uderzą w podatników, emerytów i inwestorów indywidualnych oraz obniżą konkurencyjność banków i spowolnią wzrost gospodarczy? Czy zdecydowana dominacja produktów kredytowych opartych o zmienne stopy procentowe prowadzi do kolejnego kryzysu?
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstw i banków w kryzysie
Jakie mechanizmy restrukturyzacji niewypłacalnych przedsiębiorstw pozwolą dłużnikowi kontynuować działalność na rynku? Jak skutecznie udrożnić zatory płatnicze i umożliwić ściągnięcie przysługujących wierzycielom należności? Co wynika z regulacji dotyczących resolution i bail-in banków dla rynku kapitałowego?

Już niebawem szczegółowy program VIII Europejskiego Kongresu Finansowego.
 
SPOŁECZNOŚĆ I SPECYFIKA EUROPEJSKIEGO KONGRESU FINANSOWEGO

Uczestnikami Europejskiego Kongresu Finansowego są przedstawiciele władz instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, decydenci kształtujący politykę gospodarczą, a także wybitni eksperci ze świata nauki i firm doradczych z Polski i zagranicy.
Europejski Kongres Finansowy w liczbach
Najważniejszym wyróżnikiem Europejskiego Kongresu Finansowego jest dorobek merytoryczny  będący wynikiem tak obrad i debat prowadzonych podczas dorocznych spotkań kongresowych, jak i prac eksperckich podejmowanych przez Kongres w czasie pomiędzy spotkaniami w Sopocie. Dzięki zaangażowaniu pro bono ekspertów współpracujących z Europejskim Kongresem Finansowym:
  • wypracowano i przedstawiono interesariuszom 69 Rekomendacji 2017, z których  wiele stało się przyczynkiem do rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych,
  • przygotowano i przekazano do Rady Stabilności Finansowej (FSB), Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (BCBS), Komisji Europejskiej oraz Europejskich Urzędów Nadzoru (EBA, ESMA i EIOPA) 24 Stanowiska EKF przedstawiające opinie ekspertów z polskiego rynku finansowego w międzynarodowych konsultacjach,
  • ukazało się 20 bezpłatnych Publikacji EKF, w których ponad 300 autorów opublikowało swoje artykuły i opracowania.
 
SPOTKAJMY SIĘ W SOPOCIE

Warto być z nami, dzielić się pomysłami i doświadczeniem, dyskutować, a nawet polemizować, jak również współtworzyć Rekomendacje EKF, które przedstawią konstruktywne propozycje rozwiązań problemów i wyzwań pojawiających się na drodze stabilnego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego Polski i Europy.
Obszerna relacja z zeszłorocznej edycji Kongresu i podjętych w jego ramach debat jest dostępna dla Państwa tutaj. .

ZAPRASZAMY DO SOPOTU 18-20 CZERWCA.