Regulamin rekrutacji oraz Członkostwa w Akademii EKF 2024

§1
Podstawowe informacje

 1. Organizatorem Akademii EKF oraz Europejskiego Kongresu Finansowego jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych, z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 19.
 2. Spotkanie Akademii EKF 2024 towarzyszyć będzie XIV Europejskiemu Kongresowi Finansowemu, który odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2024. Miejscem odbywania się Kongresu jest Hotel „Sheraton Sopot Hotel, Conference Center & Spa”, ul Powstańców Warszawy 10, 81-701 Sopot.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kongresu oraz spotkania Akademii EKF.

§2
Warunki rekrutacji

 1. Rekrutacja do Akademii EKF 2024 odbywa się w dwóch etapach:
  I etap: rekomendacje od nauczycieli akademickich/promotorów, rekomendacja akademicka może być prolongowana studentom, którzy uczestniczyli w rekrutacji poprzednich edycji
  II etap: wypełnienie przez rekomendowanego kandydata formularza zgłoszeniowego, w tym umotywowanie prośby o przyjęcie do Akademii EKF, a także napisanie eseju na zadany temat. Zaproszenie do II etapu, wraz ze szczegółowymi wytycznymi, każdy kandydat otrzymuje bezpośrednio od Organizatora drogą emailową.
 2. O członkostwo w Akademii EKF mogą ubiegać się:
  • studenci studiów I, II i III stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich i szkół doktorskich
  • absolwenci studiów magisterskich, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w roku 2022,
  • osoby, które uczestniczyły w nie więcej niż trzech z wcześniejszych edycji Akademii EKF (w latach 2014-2023, z wyłączeniem edycji online w 2020 roku)

Organizator może w indywidualnych przypadkach zdecydować o odstąpieniu od stosowania ww. kryteriów.

 1. O przyznaniu członkostwa w Akademii EKF decyduje Organizator. Podstawą przyjęcia do grona Członków Akademii EKF jest pomyślnie ukończony proces rekrutacji lub indywidualne zaproszenie Organizatora.
 2. Organizator ogłosi wyniki rekrutacji najwcześniej 30 kwietnia, a najpóźniej do 13 maja. Osoby przyjęte do Akademii EKF 2024 zostaną poinformowane o wyniku rekrutacji drogą emailową. Od przyjętych członków Akademii EKF Organizator oczekiwać będzie deklaracji udziału w spotkaniu Akademii EKF.
 3. Organizator będzie prowadził również listę rezerwową kandydatów na wypadek braku potwierdzenia bądź rezygnacji osób z pierwszej listy przyjętych do udziału w projekcie.
 4. Członkostwo przyznaje się na rok 2024.

§3
Warunki uczestnictwa

Członek Akademii EKF zobowiązany jest do:

 1. Akceptacji regulaminu członkostwa w Akademii EKF 2024.
 2. Udziału w dedykowanych członkom Akademii EKF wydarzeniach odbywających się w ramach spotkania Akademii EKF podczas XIV Europejskiego Kongresu Finansowego w formule stacjonarnej oraz wirtualnej.
 3. Prezentowania wysokich standardów etycznych oraz profesjonalizmu podczas wszystkich wydarzeń w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego oraz towarzyszącego Kongresowi spotkania członków Akademii EKF.
 4. Poinformowania Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu członków Akademii EKF nie później niż do 10 maja 2024.

§4
Inne postanowienia oraz zobowiązania Organizatora

 1. Dane osobowe Członków Akademii EKF przechowywane są przez Organizatora, który podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa służące ochronie poufności informacji.
 2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień regulaminu. Ewentualne zmiany regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej https://www.efcongress.com/akademia-ekf/. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia ich na stronie internetowej.
 3. Organizator Akademii EKF zapewnia Członkom Akademii EKF:
  1. Bezpłatny udział we wszystkich wydarzeniach przewidzianych w programie XIV Europejskiego Kongresu, a także w dedykowanych wyłącznie Członkom Akademii EKF wydarzeniach w ramach spotkania Akademii EKF 2024.
  2. Umożliwienie bezpłatnego udziału w innych kongresach i konferencjach organizowanych w ramach Projektu Europejski Kongres Finansowy w 2024 roku, o ile nie będą one miały formuły zamkniętej.
 4. Organizator zapewnia Członkom Akademii EKF wyżywienie w ramach uczestnictwa w XIV Europejskim Kongresie Finansowym.
 5. Organizator dołoży starań, aby na czas trwania XIV Europejskiego Kongresu Finansowego zapewnić Członkom Akademii EKF niestudiującym na terenie Trójmiasta bezpłatny nocleg. Organizator nie zapewni noclegu mieszkańcom Trójmiasta. Zapewnienie noclegu Członkom Akademii EKF spoza Trójmiasta uzależnione jest od pozyskania sponsora na ten cel. Niezależnie od możliwej oferty bezpłatnego noclegu ze strony Organizatora Członkowie Akademii EKF mogą we własnym zakresie zapewnić sobie nocleg na czas uczestnictwa w Kongresie. Organizator nie będzie pokrywał/zwracał kosztów noclegu rezerwowanego przez Członków Akademii EKF we własnym zakresie. O ewentualnej rezygnacji z całości lub części noclegu zapewnianego przez Organizatora należy poinformować Organizatora do 17 maja 2024.
 6. Organizator nie pokrywa Członkom Akademii EKF kosztów podróży do i z Sopotu w celu uczestnictwa w XIV Europejskim Kongresie Finansowym i spotkaniu Akademii EKF.
 7. Organizator może postanowić o:
  1. natychmiastowym odebraniu statusu Członka Akademii EKF – w tym także w trakcie trwania czerwcowego spotkania Akademii EKF – wraz z odebraniem możliwości ponownego ubiegania się o członkostwo, w przypadku narażenia wizerunku i reputacji Organizatora na stratę przez uczestnika spotkania Akademii EKF poprzez niewywiązanie się z postanowień Regulaminu wymienionych w §3 bądź w jakikolwiek inny sposób;
  2. obciążeniu Członka Akademii EKF kosztami poniesionymi przez Organizatora z tytułu zaplanowanego wyżywienia i ew. rezerwacji noclegu, w przypadku niepoinformowania przez Członka Akademii EKF o rezygnacji z udziału w Kongresie i spotkaniu Akademii EKF w terminie wskazanym w §3 pkt 4) lub obciążeniu całkowitym bądź częściowym kosztem zakwaterowania w przypadku niepoinformowania przez Członka Akademii EKF o rezygnacji z całości bądź części noclegu zapewnionego przez Organizatora (pod warunkiem zapewnienia takiego noclegu przez Organizatora) w terminie wskazanym w §4 pkt 5).
Wybierz wydarzenie
Akademia EKF10-12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie