Rekomendacja 1: zwiększenie bezpieczeństwa sektora i ochrony klientów

Zwiększenie zaangażowania i priorytetyzacja wspólnych działań sektorowych mających na celu ochronę klientów banków przed oszustwami finansowymi, w szczególności cyber i AML, oraz wzrost poziomu edukacji finansowej Polaków. Wykorzystanie do tego celu doświadczeń oraz usług KIR (wzrost inwestycji oraz rozszerzenie zakresu działania SCU AML wspólnie z ZBP), BIK oraz ZBP (Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa). W opinii prezesów banków koordynatorem tego przedsięwzięcia powinien być KIR współdziałający z ZBP i sektorem bankowym.

Rekomendacja 2: zredukować ryzyko prawne związane z podważaniem zawartych umów

Podważanie zawartych umów, szczególnie długookresowych, jest tożsame z podważaniem wiarygodności Kraju. Dotyczy to całej gospodarki, a nie tylko sektora bankowego, obniża atrakcyjność inwestycyjną Polski i ogranicza możliwości zaangażowania banków w projekty inwestycyjne związane m.in z obronnością i transformacją energetyczną.

1. W sektorze bankowym szczególnie pilne jest zakończenie wieloletnich sporów sądowych związanych z kredytami denominowanymi w CHF. Popieramy zatem działania mające na celu przerwanie tych sporów przy pomocy zaproponowanej wzorcowej ugody bazującej na koncepcji zaproponowanej przez UKNF.

2. W celu ochrony interesów klientów, zwiększenia transparentności produktów bankowych oraz zniwelowania ryzyka prawnego w przyszłości oczekujemy pilnego wdrożenia i pozytywnego zaopiniowania przez instytucje publiczne (KNF, SN) standardowego wzorca umowy kredytu hipotecznego, uwzględniającego w pełni prawa kredytobiorców, wspierającego rozwój rynku kredytów o stałym oprocentowaniu i uniemożliwiającego podważanie zawartych umów długookresowych. Banki nie byłyby zobligowane do jego stosowania ale miałyby zapewnienie, że zawarte na bazie tego wzorca umowy nie mogłyby być kwestionowane. Propozycja takiej wzorcowej umowy została zaproponowana już w ubiegłym roku, ale zagadnienie to nie zostało do tej pory skutecznie skonkludowane.

Rekomendacja 3: zwiększenie stabilności polskiego systemu finansowego

Wzmocnienie rynku i uodpornienie na szoki struktury finansowania banków, zwiększenie dopasowania struktury zapadalności aktywów i pasywów poprzez wdrożenie wskaźnika finansowania długoterminowego na podstawie koncepcji UKNF wdrażanej stopniowo w kilku najbliższych latach, sprawne dokończenie reformy wskaźników referencyjnych stopy procentowej i popularyzacje kredytów mieszkaniowych o stałym oprocentowaniu. Chcemy podkreślić, że rekomendujemy te działania w trosce o długoterminowe bezpieczeństwo systemu bankowego i oszczędności tam zgromadzonych.

Rekomendacja 4: okrągły stół – współpraca na rzecz obronności kraju i zrównoważonego wzrostu gospodarczego

Dialog ze stroną publiczną w zakresie podstawowych kierunków rozwoju kraju i kluczowych wyzwań sektora bankowego (KNF, NBP, UOKiK, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości).

Zwiększenie zaangażowania w priorytetowe inicjatywy inwestycyjne kraju według priorytetów i założeń uzgodnionych z stroną publiczną – obronność, transformacja energetyczna, wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie