CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) to dyrektywa Unii Europejskiej. Jej celem jest zwiększenie przejrzystości prowadzenia biznesu w zakresie zrównoważonego rozwoju. Weszła w życie 5 stycznia 2023 r. Kraje członkowskie UE mają termin na jej transpozycję do 6 lipca 2024 r. W Polsce jej wdrożenie wiąże się z nowelizacją przede wszystkim ustawy o rachunkowości i ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw. 19 kwietnia br. został opublikowany projekt ww. ustawy (UC14). Konsultacje zakończyły się 20 maja.

Nowelizacja, w odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju, zakłada:

 • objęcie obowiązkiem sprawozdawczości wszystkich dużych jednostek, jednostek będących jednostkami dominującymi dużej grupy kapitałowej oraz małych i średnich jednostek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym (z wyłączeniem notowanych mikroprzedsiębiorstw) i stopniowe go wprowadzanie;
 • poszerzenie zakresu informacji podlegających ujawnieniu – oprócz opisu modelu biznesowego i strategii biznesowej jednostki będzie on musiał zawierać informacje nt.:
  – wdrożonego procesu należytej staranności;
  – celów jednostki;
  – najważniejszych niekorzystnych skutków związanych z jej działaniami własnymi oraz działań, jakie zostały pojęte w celu ich monitorowania, zapobiegania i łagodzenia;
  – roli kierownictwa;
  – polityk;
  – informacji o zachętach dla kierownictwa;
  – podstawowych ryzyk;
  – wszystkich istotnych wskaźnikach w odniesieniu do tych zagadnień.

Dyrektywa wprowadza obowiązek raportowania zgodnie z Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards – ESRS). Do ich przyjęcia upoważniona jest Komisja Europejska (KE) na mocy Dyrektywy CSRD. Projekty opracowywane są przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG). Pierwszy zestaw dwunastu uniwersalnych (bazowych ) ESRS-ów przyjęto 31 lipca 2023 r.

Dyrektywa wymaga ogromnych zmian w sposobie prowadzenia biznesu. Warto je zacząć już dzisiaj.

ESG nie jest o wydawaniu pieniędzy, sadzeniu drzew czy nawet wolontariacie. O czym zatem jest?

 • Przede wszystkim o ludziach.
 • O współpracy, o przyszłości.
 • O różnorodności, godności i zaufaniu.
 • O braniu odpowiedzialności za swój wpływ.
 • O zarabianiu w zrównoważony sposób.
 • ESG jest ……………………..

Dyskusja skupi się na roli nadzoru i jego odpowiedzialności za:

 • przygotowanie narzędzi, regulacji, standardów i wytycznych wspierających edukację, ułatwiających zrozumienie, a później wypełnienie obowiązków sprawozdawczych;
 • budowanie świadomości – tak biznesu, jak i jego otoczenia
 • współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór
 • dialog z interesariuszami
 • swoją rolę w procesie transformacji.

Nie zabraknie wątków związanych z oceną przygotowania polskiego biznesu do raportowania zrównoważonego rozwoju – co nas czeka i jakie kolejne regulacje na horyzoncie.
Do zobaczenia już pierwszego dnia EKF-u.

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie