Cel klubu odpowiedzialnych finansów

Celem Klubu są działania na rzecz wzrostu wiarygodności i odpowiedzialności sektora finansowego, w szczególności opracowywanie zasad, dobrych praktyk i rekomendacji w zakresie:

 • wiarygodności i stabilności systemu finansowego,
 • kreowania wartości dla klientów, pracowników, akcjonariuszy i społeczności lokalnych,
 • przestrzegania zasad corporate governance,
 • ochrony środowiska naturalnego.

 

Planowane działania Klubu

 • cykliczne debaty nt. kluczowych problemów wiarygodnych i odpowiedzialnych finansów i bankowości
 • udział w debatach i konsultacjach międzynarodowych (FSB, EBA, ONZ, KE) i prezentacja opinii polskich ekspertów na forum międzynarodowym
 • przygotowanie projektów rekomendacji EKF
 • upowszechnianie idei i dobrej praktyki wiarygodnej i odpowiedzialnej bankowości
 • współpraca z Akademią EFC popularyzująca odpowiedzialną bankowość w środowisku akademickim m.in. poprzez eseje, debaty oksfordzkie i konkursy nt. odpowiedzialnych finansów
 • włączanie „głosu młodego pokolenia” do debat klubowych.

Tematyka działań klubu:

Długoterminowe kredyty hipoteczne

 • Jakie ryzyka dla systemu generowane są przez walutowy charakter kredytu?
 • Czy chęć „ukarania” banków nie wpędza w kłopoty kredytobiorców walutowych (skutki prawne i podatkowe unieważnienia umów, koszty obsługi prawnej procesów sądowych)?
 • Czy są możliwości rozwiązania kwestii spornych, wynikających z umów o walutowy kredyt hipoteczny, na drodze pozasądowej?
 • Czy zmienna stopa procentowa nie jest kolejnym elementem spekulacyjnym w długoterminowych kredytach hipotecznych
 • Udzielając kredytów na zmienną stopę jesteśmy samotną wyspą w Europie, czy powinniśmy być nią dalej?

Kredyty konsumpcyjne

 • Czy nadmierna konsumpcja może być źródłem utraty zaufania do instytucji finansowych?
 • Czy kredyty konsumpcyjne są niezbędne dla sektora bankowego, czy są niezbędne dla klienta?
 • Czy udzielenie kredytu konsumpcyjnego powinno być uwarunkowane wkładem własnym, tzn. kupuj jak trochę zaoszczędzisz?
 • Czy konieczna jest standaryzacja umów kredytów konsumpcyjnych w świetle uprzywilejowanej pozycji konsumenta w prawodawstwie?

Utrata wiarygodności

 • Czy i jaki mamy kryzys zaufania w relacjach bank-konsument, bank-instytucje państwa.
 • Jakie są przyczyny kryzysu zaufania?
 • Co należy zrobić, aby powstrzymać utratę zaufania do instytucji finansowych

Struktura finansowania w bankach

 • Struktura pasywów w polskich bankach, czy i jakie niesie zagrożenia płynnościowe, czy narusza zasady odpowiedzialnego rozwoju?
 • Jak zapewnić płynność banków, czy krajowy rynek długu jest szansą
 • Cena pieniądza – wskaźniki i zasady ustalania. Czym zastąpić WIBOR, LIBOR
 • MREL – czy w obliczu kryzysu uwolnienie funduszy własnych i wydłużenie terminów docelowych jest szansą czy wyzwaniem dla banków
 • Czy wskaźnik „zazielenienia bankowości” będzie miał wpływ na cenę długu na rynkach międzynarodowych?

Ład korporacyjny

 • Czy zasady ładu korporacyjnego zdają egzamin?
 • Co jest dzisiaj największym zagrożeniem dla instytucji w relacjach z właścicielem, rynkiem, społeczeństwem i państwem?
 • Czy niezależność organów kontrolnych i regulacyjnych jest kluczowa dla właściwego funkcjonowania systemu finansowego.
 • Czy rola państwa jako właściciela i nadzorcy może zrodzić konflikt interesów?

„Zielone finanse”

 • Czy jesteśmy przygotowani na finansowanie transformacji energetycznej?
 • Jakie ryzyka niosą inwestycje w wysokoemisyjną gospodarkę, czy trzeba będzie zapłacić więcej na rynkach międzynarodowych a może „persona non grata”?
 • Czy raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju to krok w kierunku zmian wyceny aktywów, metodologii agencji ratingowych, metodologii stress-testów?

 

Harmonogram spotkań I półrocze 2020:

23 stycznia:
Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych, konsekwencje dla konsumentów, banków i gospodarki więcej
26 lutego:
Ryzyko stopy procentowej w kredytach hipotecznych więcej
23 kwietnia:
Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych, konsekwencje dla konsumentów, banków i gospodarki – kontynuacja dyskusji z seminarium z 23 stycznia 2020
28 maja:
Jak zastąpić LIBOR i inne wskaźniki – konsekwencje dla konsumentów i rynku finansowego

 


Szczegółowe informacje:
Agata Kwaśniak, dyrektor w Centrum Myśli Strategicznych, lider Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy EKF agata.kwasniak@fundacjacms.pl


Więcej informacji dostępnych na stronie.

Inicjatorzy Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym:

 

                                                            

 

Członek Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym:

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie