• 1. Bezpieczeństwo w obiekcie

  • obsługa w maseczkach i rękawiczkach
  • dezynfekujemy powierzchnie przed wejściem uczestników wydarzenia
  • osobne wejście i osobne wyjście z Centrum Konferencyjnego. Wejściem nie można wychodzić, a wyjściem wchodzić. Wejście i wyjście otwarte i zablokowane, aby nie korzystać z klamek
  • przestrzegamy ustalonych zasad w zakresie częstej wymiany powietrza w obiektach
  • preparaty do dezynfekcji umieściliśmy „na wyciągnięcie ręki” (przy wejściach do obiektu, w toaletach, windach, w recepcji oraz w strefie gastronomicznej)
  • w dobrze widocznych miejscach umieściliśmy instrukcje dotyczące: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczek, zachowaniu bezpiecznej odległości pomiędzy rozmówcami (1,5 m)
  • otwarcie i zablokowanie drzwi do toalet, w celu uniknięcia korzystania z klamek, umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie osób mogącej jednocześnie przebywać w toalecie
  •  wyłączenie suszarki do rąk – w toaletach korzystamy z bezdotykowych podajników ręczników papierowych
  •  oznaczyliśmy dedykowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej
  •  określiliśmy maksymalną liczbę osób mogących przebywać w windzie (maksymalna dopuszczalna liczba osób podzielona przez 3)
  •  cogodzinna dezynfekcja toalet, poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów i innych powierzchni często dotykanych
  •  planujemy harmonogram organizacji wydarzenia tak, aby jak najmniejsza liczba osób pracowała w jednym czasie w jednym miejscu
  • szatnia „co drugi wieszak” z numerkami wielorazowymi, dezynfekowanymi po każdym użyciu, maksymalne zwiększenie obsługi szatni
  • wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku pojawienia się objawów chorobowych
  •  przygotowanie i umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu potrzebnych numerów telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych
  Rozwiń pełny opisUkryj opisPrzejdź dalej
 • 2. Bezpieczeństwo uczestników

  • Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej służące do zakrywania ust i nosa. Maseczki jednorazowe będzie można również pozyskać na recepcji od organizatora.
  •  prosimy uczestników wydarzeń o noszenie maseczek
  •  prosimy uczestników wydarzeń o dezynfekowanie i dokładne mycie dłoni. Dozowniki z płynem dezynfekującym są łatwo dostępne na terenie obiektu, a w toaletach zamieściliśmy instrukcje jak dokładnie myć dłonie
  •  przy wejściu na wydarzenie uczestnikom obowiązkowo mierzona będzie temperatura
  •  zwracamy uwagę uczestnikom na to, aby utrzymywali między sobą zalecany dystans społeczny, nawet w trakcie rozmowy pozostawali w rekomendowanej odległości od siebie (min. 1,5 metra)
  • wymagamy od uczestników wydarzenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na wydarzenie, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Oświadczenie zostanie dostarczone uczestnikowi wraz z biletem na wydarzenie drogą elektroniczną. Jeśli uczestnik nie będzie posiadał ze sobą oświadczenia, będzie możliwość wydrukowania go na miejscu
  • prosimy uczestników o wyrozumiałość i zajmowanie miejsc przypisanych do danej osoby; niestety wiąże się to z brakiem możliwości swobodnego wyboru miejsca przez uczestników wydarzenia
  •  prosimy o ograniczenie czasu przebywania na terenie recepcji
  •  przemieszczamy się tylko w strefie oznaczonej dla uczestników wydarzenia
  •  wymagamy stosowania się do zapisów procedury wejścia i wyjścia publiczności do obiektu lub na teren wydarzenia:
  •  prosimy o ustawianie się w kolejce z zachowaniem dystansu min. 1,5 metra
  • prosimy o sprawne przemieszczanie się przy wejściu/wyjściu, w miarę możliwości przepuszczanie najpierw osób starszych
  •  wymagamy zastosowania się do środków bezpieczeństwa stosowanych w obiekcie, instrukcji i poleceń obsługi w zakresie przestrzegania ww. środków
  •  w przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów COVID-19, jak duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), objawy przeziębieniowe lub bezpośredniego kontaktu uczestnika z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni przed wydarzeniem, nie powinien on przychodzić na miejsce organizacji wydarzenia, apelujemy o pozostanie w domu i skontaktowanie się z najbliższą stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystanie z teleporady u swojego lekarza POZ
  •  apelujemy o zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania – jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk.
  •  Uczestnik akceptuje klauzule dot. Ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych podanych przy zakupie biletu
  Rozwiń pełny opisUkryj opisPrzejdź dalej
 • 3. Bezpieczeństwo wydawania posiłków w trakcie przerwy

  • sprzęt i zastawę dezynfekujemy na bieżąco
  • serwowanie posiłków odbywać się może na kilka sposobów:
   • zamykane biodegradowalne lunchboxy
   • przyprawy, cukier i sól w jednorazowych opakowaniach
   • bezdotykowe stacje kawowe
   • bezdotykowe stacje obsługi bufetowej podczas lunchu, bankietu, kolacji
   • serwowanie do stolika
  • obsługa nosi maski zakrywających usta i nos oraz rękawiczki
  • środki dezynfekujące dla gości i obsługi są dostępne w strefach cateringowych
  • systematycznie dezynfekujemy ręce oraz stanowiska obsługi
  • dezynfekujemy powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, stosujemy się do aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/
  Rozwiń pełny opisUkryj opisPrzejdź dalej
 • 4. Bezpieczeństwo w trakcie trwania Konferencji

  • prowadzimy działania komunikacyjne do uczestników – informujemy o nowych zasadach bezpieczeństwa i wymogach dotyczących ochrony przed SARS-CoV-2 przed wydarzeniem i w trakcie. Wykorzystujemy m.in.: media społecznościowe, strony www, regulamin wydarzenia
  • osoba chcąca wziąć udział w wydarzeniu, u której widoczne są oznaki choroby (uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu), nie może zostać wpuszczona na teren obiektu. Organizator imprezy zastosuje przygotowaną przez siebie wewnętrzną procedurę postępowania, zgodnie z wytycznymi GIS
  • mamy przygotowane na terenie Centrum Konferencyjnego i wyposażone w środki ochrony indywidualnej oraz płyn dezynfekujący pomieszczenie, w którym można czasowo odizolować osobę, u której pojawiły się objawy chorobowe
  • maseczki ochronne dostępne będą w obiekcie przy rejestracji.
  • numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych umieszczamy w łatwo dostępnym miejscu
  • dbamy o utrzymanie odległości przynajmniej 1,5 metra pomiędzy organizatorami/uczestnikami
  • zasłaniamy usta i nos maseczką – dotyczy każdej osoby przebywającej w obiekcie (organizator, podwykonawcy, uczestnik, obsługa etc.)
  • przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do maksymalnej liczby osób mogących przebywać na wybranej przestrzeni
  • zapewniamy odpowiednią dezynfekcję wniesionych do obiektu własnych akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego, przestrzegamy zasad takich jak:
   • dezynfekcja mikrofonów i prezentera w przerwie między wystąpieniami
   • dezynfekcja mównicy w przerwie między wystąpieniami
   • dezynfekcja kabiny symultanicznej – po każdym 4-godzinnym bloku
   • dezynfekcja zestawów do tłumaczenia symultanicznego – po każdym dniu.
  • szatnie/punkty przechowywania bagażu organizujemy w sposób następujący:
   • możliwe maksymalnie zwiększamy liczbę personelu obsługującego szatnie w kolejce do szatni zachowujemy min. 1,5-metrową odległość między uczestnikami spotkania/wydarzenia
   • obsługę szatni wyposażamy w środki ochrony indywidualnej, w tym maski, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk (zgodnie z obowiązującymi przepisami)
   • w miarę możliwości okrycia wierzchnie wieszamy na co drugim wieszaku
  • ladę szatni dezynfekujemy regularnie, nie rzadziej niż co jedną godzinę
  • ladę recepcji dezynfekujemy regularnie, nie rzadziej niż co jedną godzinę
  • wynajmowaną przestrzeń przygotowujemy i aranżujemy zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi zachowania odległości
  • posiadamy listę kontaktową przebywających w obiekcie osób w celu ewentualnego kontaktu w przypadku wystąpienia zakażenia wirusem podczas wydarzenia
  • powołujemy koordynatora do spraw zdrowotnych i  zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej;
  • udostępnienie numeru telefonu do koordynatora, dostępnego dla uczestników w czasie wydarzenia; oznakowane w widocznych miejscach informacji o tym numerze i zasadach korzystania
  • umowy z kontrahentami i pracownikami uzupełniamy o odpowiednie zapisy (np. klauzula RODO dotycząca udostępniania danych GIS, oświadczenie o stanie zdrowia)
  • aktualizujemy regulaminy pod kątem zapisów w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego:
   • klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy
   • obowiązek samodzielnego wyposażenia się uczestnika w materiały ochrony osobistej
   • złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym
  • publiczność sytuujemy w odległości minimum 2 metrów od sceny
  • układ przestrzenny (tzw. set-up, tj. m.in. ustawienie krzeseł, stołów, sceny etc.) wydarzenia organizujemy w sposób:
   • zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami wydarzenia – min. 1,5 metra
   • uniemożliwiający samodzielny wybór miejsca przez uczestnika wydarzenia/spotkania (miejsca / krzesła itp. są specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)
  • kontrolujemy liczbę osób przebywających na terenie wydarzenia, co pozwala na blokadę wejścia w przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób
  • maksymalnie ograniczamy możliwość kontaktu osób wchodzących i wychodzących oraz możliwość zbierania się uczestników w ciągach komunikacyjnych w sposób uniemożliwiający zachowanie odpowiedniego dystansu. Wyjście z terenu spotkania jest w innym miejscu niż wejście na jego teren i wyraźnie oznaczone, z zakazem wychodzenia wejściem
  Rozwiń pełny opisUkryj opisPrzejdź dalej
Odpowiedzialny EKF
Pobierz plikPrzejdź dalej
Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główny Partner Medialny
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie