Cel

Ostatecznym celem Instytutu Odpowiedzialnych Finansów jest budowa środowiska, w którym instytucje finansowe służą podnoszeniu poziomu życia współczesnego społeczeństwa bez pomnażania zagrożeń dla przyszłych pokoleń. Naszym dążeniem jest informowanie, inspirowanie i promowanie standardów ograniczających nieodpowiedzialne zachowania oraz propagowanie zasad i reguł Odpowiedzialnych Finansów w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Żyje nam się dobrze jak nigdy dotąd. Niepożądaną stroną naszego wzrostu gospodarczego jest jednak szybkie zużycie środowiska, nierównowagi społeczne i zmiany klimatu niosące zagrożenia dla naszego modelu cywilizacji. Wiele organizacji na świecie i w Europie dostrzega te zagrożenia i podejmuje działania je ograniczające. Sektor finansowy odegra w tym procesie istotną rolę. W globalnym świecie finansów, polskie instytucje finansowe nie mogą stać na uboczu, bo zmieniający się świat wpłynie również na nas. Czy tego chcemy czy nie. Im szybciej do tych zmian się nasz sektor przygotuje i dostosuje, tym mniejsze będą tego koszty i tym większe potencjalne szanse i korzyści.

Osoby IOF

Wiodące osoby Instytutu Odpowiedzialnych Finansów mają doświadczenie związane z pracą w administracji, organizacjach ponadnarodowych i w instytucjach finansowych.

Ludwik Kotecki – jest niezależnym konsultantem i doradcą różnych instytucji i organizacji krajowych i międzynarodowych, w tym m.in. UNDP, IBRD i MFW. Jego obszary specjalistycznej wiedzy obejmują makroekonomię, politykę fiskalną, finanse międzynarodowe oraz instytucje i politykę finansową i budżetową UE. W latach 2015-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora wykonawczego w MFW w Waszyngtonie. Wcześniej przez prawie dwadzieścia lat pracował w Ministerstwie Finansów, w końcowym okresie jako jego Główny Ekonomista (2012-2015). W latach 2012-2015 był członkiem Komisji Nadzoru Finansowego i Przewodniczącym Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2009-2012 Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro w Polsce. W ostatnich latach propagator zielonych finansów, doradca rządu Indonezji przy emisji zielonych obligacji, ekspert Centrum Myśli Strategicznych i Europejskiego Kongresu Finansowego. 12 stycznia 2022 r. Senat RP powołał Ludwika Koteckiego w skład Rady Polityki Pieniężnej

dr Maciej Grabowski – od 2016 roku prezes Centrum Myśli Strategicznych, wcześniej odpowiadał za system podatkowy w Ministerstwie Finansów oraz za środowisko jako minister środowiska. W 2013 roku był głównym rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych, a w 2012 członkiem Komisji Nadzoru Finansowego. Od roku 2017 jest członkiem Rady Programowej UN Global Compact – Network Poland.

Ekspert IOF

dr Bartosz Bacia – radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach regulacyjnych dotyczących funkcjonowania rynku finansowego. W przeszłości pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Ładu Korporacyjnego OECD. Dr Bacia był również członkiem komitetów stałych i grup roboczych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Brał udział w opracowywaniu wytycznych, raportów i Q&A ESMA dotyczących agencji ratingowych, administratorów wskaźników referencyjnych oraz praktyk nadzorczych nad wykonywaniem przez podmioty nadzorowane obowiązków wynikających z dyrektywy MiFID. Dr Bacia jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, studiował również na Indiana University School of Law, University of London (program LLM) i Humboldt-Universität zu Berlin (stypendium Hertie Stiftung).

Piotr Piłat – obecnie niezależny konsultant, członek RN PFR Ventures SA. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie regulacji rynku finansowego oraz zarządzania kryzysowego w instytucjach finansowych. W okresie polskiej prezydencji w UE kierował pracami w zakresie regulacji finansowych, członek gremiów unijnych uczestniczących w ustalaniu priorytetów regulacyjnych (FSC) oraz komitetów unijnych przyjmujących akty wykonawcze (EBC, ESC, PC). Przez wiele lat kierował pracami regulacyjnymi w obszarze polskiego rynku finansowego. W przeszłości członek Komisji Nadzoru Bankowego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Rady BFG (w tym Przewodniczący tej rady), a także wieloletni Sekretarz Komitetu Stabilności Finansowej. Członek rad nadzorczych instytucji finansowych i spółek handlowych (GPW SA, KDPW SA, PWPW SA). W ostatnim okresie zaangażowany również w obszarze zarządzania kryzysowego w sektorze banków spółdzielczych.

Działania

Wystąpienia. Pierwszą publiczną działalnością Instytutu Odpowiedzialnych Finansów było wystąpienie Ludwika Koteckiego podczas Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w dniu 9 października 2019 roku w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych pt: Ryzyko klimatyczne jako źródło „nowych” ryzyk w sektorze finansowym. Następnego dnia Maciej Grabowski podczas tego samego wydarzenia zaprezentował: Zielone obligacje – stan i perspektywy.

Debaty. Instytut Odpowiedzialnych Finansów zaprasza pracowników instytucji finansowych, banków, firm ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, spółek publicznych i ekspertów rynków finansowych na cykl praktycznych debat o Odpowiedzialnych Finansach.

Pierwsza, inauguracyjna debata poświęcona była Regułom, zasadom i praktyce odpowiedzialnych finansów w bankowości i ubezpieczeniach: od dobrowolnych norm do twardych europejskich przepisów czyli jak i dlaczego zmienia się podejście do odpowiedzialnych finansów, o zasadach Programu Środowiskowego ONZ oraz już znanych i spodziewanych regulacjach UE.

Druga debata poświęcona została Raportowaniu spółek i szacowaniu ryzyka związanego z klimatem. Wprowadzenia do niej dokonał Pan Prezes Piotr Biernacki ze Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Fundacji Standardów Raportowania, a komentarz przedstawił Pan Dyrektor Kamil Liberadzki z Departament Rozwoju Regulacji z UKNF. W ramach dyskusji krótką prezentację przedstawiły ekspertki z Deloitte, Panie Maria Ibisz (Manager) i Katarzyna Średzińska (Senior Consultant). Prezentacje z tej debaty są dostępne na stronie Publikacje.

Zapraszamy ekspertów z sektora finansowego do udziału w kolejnych debatach.

Inne wydarzenia IOF

W dniu 27 listopada 2019 r. wzięliśmy udział w zorganizowanym wspólnie z Deloitte oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii spotkaniu grona kilkudziesięciu przedsiębiorców, przedstawicieli sektora finansowego i instytucji otoczenia biznesu, podczas którego przedstawiliśmy unijne projekty legislacyjne dotyczące sustainable finance i wspólnie rozważaliśmy jakie mają one implikacje dla instytucji finansowych i przedsiębiorców oraz dla przyszłości zrównoważonego finansowania w Polsce.

15 stycznia 2020 r. Instytut Odpowiedzialnych Finansów w nowej odsłonie: jako partner merytoryczny debaty pt. “Reguła budżetowa czy rada fiskalna? Fałszywa alternatywa” organizowanej przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich oraz Szkołą Główną Handlową. W czasie debaty zmierzyliśmy się m.in. z ocenę skuteczności i przydatności polskiej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW), zastanawialiśmy się czy polskie ramy fiskalne wymagają wzmocnienia, złagodzenia, bądź innych zmian (jakich?), w szczególności w kontekście spowolnienia wzrostu, oraz czy polską regułę wydatkową można zastąpić radą fiskalną. IOF reprezentowany był przez Ludwika Koteckiego. Szczegóły debaty tutaj. Zapraszamy!

23 stycznia 2020 r. zainaugurowana została nowa inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego: Klub Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym. Jednym z głównych działań Klubu Odpowiedzialnych Finansów cykliczne debaty nt. kluczowych problemów wiarygodnych i odpowiedzialnych finansów i bankowości.

Kontakt:

Wszystkich zainteresowanych pracami IOF prosimy o kontakt pod adres: ludwik.kotecki@fundacjacms.pl.

 

 

Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie