IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy

                                                                                                                                                                                                           Pobierz

                   


 

 

 

Badanie i ocena ratingowa EKF Investor Relations spółek giełdowych z WIG 30

WPROWADZENIE
 
Giełda i rynek kapitałowy to przede wszystkim pieniądze. Ale zanim on przepłynie do inwestora do spółki kapitałowej potrzebne jest zaufanie do spółki, którego budowaniu służy komunikacja, kreująca reputację spółki jako wiarygodnego celu inwestycyjnego, mająca na celu pozyskiwanie dla spółki finansowania, począwszy od pierwszej oferty publicznej. Opanowanie sztuki komunikowania się jest dla spółki giełdowej wyzwaniem. Spółka, która nie potrafi komunikować się ze swoim akcjonariatem, z potencjalnymi inwestorami, interesariuszami, biznesowym otoczeniem, analitykami, regulatorem, rynkiem – może nie pozyskać środków w wymaganej wysokości, lub pozyskać je na warunkach mniej korzystnych od tych, jakie zdołał osiągnąć konkurent.
Jednocześnie współczesna światowa gospodarka bez wątpienia nie mogłaby sprawnie funkcjonować bez rozwiniętego rynku finansowego, a nowoczesny rynek finansowy nie mógłby spełniać swoich funkcji bez odpowiedniej komunikacji pomiędzy podmiotami. Ustanowienie i utrzymanie komunikacji – w szczególności na poziomie finansowym – pomiędzy spółkami a interesariuszami (a w szczególności inwestorami), jest właśnie obszarem działania relacji inwestorskich. Relacje inwestorskie zmieniają rynek kapitałowy, a zarazem same podlegają ewolucji. Coraz ważniejsza funkcja relacji inwestorskich jest konsekwencją zmian na rynkach finansowych wymuszających na spółkach przekazywanie odpowiednich informacji, w odpowiednim czasie, formie i przy użyciu odpowiednich narzędzi i instrumentów.
Komunikacja jest sztuką, ale dla spółki giełdowej jest także poważnym wyzwaniem i obowiązkiem. Spółka giełdowa ma określone powinności w zakresie udostępniania rynkowi bogatych informacji na swój temat. Musi ona systematycznie kierować do swojego otoczenia strumienie informacji o treści określonej w przepisach prawa i w omawianej zasadzie, dbając o ich akuratność, prawdziwość, punktualność, szczegółowość itd. Nowoczesny rynek kapitałowy nie mógłby spełniać swoich funkcji bez odpowiedniej komunikacji pomiędzy uczestniczącymi w nim podmiotami. Odwrotną stroną tych obciążeń jest szeroki dostęp rynku, w tym inwestorów i potencjalnych inwestorów do informacji o spółce.
Wobec powyższego celowym jest analiza (i ocena) jak relacje inwestorskie są realizowane w polskiej praktyce.
 
CEL BADANIA
 
Celem projektu dotyczącego opracowania metodologii oceny klasyfikacyjnej (ratingu) relacji inwestorskich spółki giełdowej i dokonania niezależnej oceny tych relacji w spółkach WIG30 poprzez nadanie im Ratingu Investor Ralations (RIR) jest oprócz promowania i premiowania jak największej transparentności w spółkach, podnoszenie jakości udostępnianych informacji i zwiększenie stopnia spełniania oczekiwań społeczności finansowej, poprzez wyznaczanie „ponadminimalnych” czy ponad te, które są wymagane prawem, standardów polityki informacyjnej i komunikacji z inwestorami.
 
METODOLOGIA BADANIA
 
Rating relacji inwestorskich (IR) EKF został sporządzony w oparciu o możliwe szeroki zakres dostępnych publicznie informacji obrazujących realizację relacji inwestorskich przez spółki, badanie samych spółek i badanie inwestorów, zarówno instytucjonalnych jak indywidualnych, oraz mediów branżowych. Dodatkowo jako informacje pomocnicze wykorzystano aktualne, publicznie dostępne informacje o ocenie relacji inwestorskich dokonywanych przez inne instytucje czy organizacje: SEG (Złota Strona Emitenta oraz Lider Komunikacji Online), Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (Program 10 na 10), czy wspólne badanie Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” i Izby Domów Maklerskich.
 
Zbadano i zebrano szeroki zakres informacji o:
 

  •      komunikacji spółki z inwestorami online, m.in. poprzez stronę internetową (Filar I badania),
  •      opiniach inwestorów indywidualnych i mediów branżowych o poziomie i jakości komunikacji spółek (Filar II badania),
  •      opiniach analityków i zarządzających o poziomie i jakości komunikacji spółek (Filar III badania).

 

Każdy z 3 elementów zawierał pytania, na które odpowiedzi były punktowane i z odpowiednimi wagami dały ocenę końcową. Maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia wynosiła 200.
 
Powyższa analiza została następnie użyta do określenia i przyznania ratingów spółkom WIG 30. Zaproponowano skalę ratingową rozpoczynającą się od AAA (bardzo dobre relacje inwestorskie) do D (nie budzące zaufania relacje inwestorskie). Dodatkowo zbadano jak dużo brakuje spółkom do zmiany ratingu (zarówno na wyższą jak i na niższą) i przedstawiono wyniki tej części badania jako perspektywę ratingu.
 
WYNIKI BADANIA, RATING I JEGO PERSPEKTYWA
 
W efekcie powstało najszersze badanie relacji inwestorskich jakie do chwili obecnej miało miejsce w historii polskiego rynku kapitałowego, a jego syntetycznym wynikiem są przyznane oceny ratingowe wszystkim spółkom WIG 30 (według stanu na dzień 1 maja 2018 r.) w dziedzinie ich relacji inwestorskich.

 
         
          
 

RATING IR (RIR) SPÓŁEK WIG 30:


*) „Perspektywa” zmiany ratingu jest wartością różnicy minimalnej liczby punktów potrzebnych do 1) „upgrade’u” (kolor czerwony) i 2) „downgrade’u” (kolor zielony) i liczbą otrzymanych punktów w badaniu. Im większa jest część czerwona tym bardziej perspektywa jest negatywna, im większa jest część zielona tym mniej spółce brakuje do podniesienia ratingu.