IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Poprzednie edycje
VIII Europejski Kongres Finansowy, 2018
VII Europejski Kongres Finansowy, 2017

VI Europejski Kongres Finansowy, 2016
V Europejski Kongres Finansowy, 2015
IV Europejski Kongres Finansowy, 2014
III Europejski Kongres Finansowy, 2013
II Europejski Kongres Finansowy, 2012
I Europejski Kongres Finansowy, 2011


VIII Europejski Kongres Finansowy, 2018W trzecim tygodniu czerwca, w dniach 18–20 czerwca 2018 roku, w Sopocie odbył się VIII Europejski Kongres Finansowy. Z uwagi na fakt, że przypadł on w roku szczególnym – w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę – hasło przewodnie Kongresu brzmiało: „Na stulecie – o innowacyjną i bezpieczną przyszłość sektora finansowego”.
Na program trwającego trzy dni Kongresu złożyło się ponad czterdzieści sesji plenarnych, dyskusji panelowych i debat okrągłego stołu, podczas których dyskutowano o kluczowych dla gospodarki szansach rozwoju i wyzwaniach. Jednym z ważniejszych celów tych debat było także wypracowanie rekomendacji dotyczących bezpiecznego rozwoju sektora finansowego i całej gospodarki.
Podczas otwarcia Kongresu odczytano list premiera Mateusza Morawieckiego, który podkreślił znaczenie tego wydarzenia oraz przekazał uczestnikom Kongresu życzenia: „Kongres ma istotny wkład w kreowanie naszej rzeczywistości poprzez opracowywane na nim rekomendacje. Ten dorobek merytoryczny wielokrotnie stawał się przyczynkiem do zmian wpływających pozytywnie na życie naszych obywateli. Życzę nam wszystkim, byśmy w kolejnych latach obserwowali udane wdrażanie konkretnych praktycznych rozwiązań, które swój początek miały na tym wydarzeniu”.
Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński również skierował do uczestników Kongresu pismo, w którym stwierdził: „Tegoroczny Europejski Kongres Finansowy odbywa się pod hasłem «Na stulecie – o innowacyjną i bezpieczną przyszłość sektora finansowego». Jako prezes Narodowego Banku Polskiego w pełni podpisuję się pod tymi życzeniami na stulecie naszej niepodległości”.
Kongres zainaugurowało wystąpienie minister finansów Teresy Czerwińskiej. Podkreśliła ona, że stabilność sektora bankowego jest szczególną wartością, o którą wszyscy muszą zadbać. Zaznaczyła, że niezmiernie ważnym wyzwaniem dla polskiej gospodarki jest „utrzymanie wysokiego i trwałego tempa rozwoju gospodarczego”. Można je osiągnąć poprzez wzrost innowacyjności, gdyż budowanie konkurencyjności opartej na niższych kosztach pracy, jakie dotąd było stosowane, już nie wystarcza.
Sesję plenarną otwarcia poprowadził Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Programowej EKF, a wzięli w niej udział prezesi kluczowych instytucji finansowych w Polsce. W wystąpieniach przywoływali oni najważniejsze w ostatnich stu latach sukcesy polskiej gospodarki. Zastanawiali się również nad tym, czy większym wyzwaniem dla rodzimej gospodarki była transformacja po 1918, czy po 1989 roku.
Druga sesja została poświęcona rewolucji technologicznej w sektorze finansowym. Jej uczestnicy – przedstawiciele globalnych koncernów technologicznych oraz think tanków – w toku rozmów byli zgodni: banki uczestniczą obecnie w czwartej rewolucji przemysłowej i będą musiały walczyć o rynek z firmami technologicznymi. Nie zabrakło dyskusji na temat poprawy bezpieczeństwa na rynku finansowym i jego skutecznej ochrony przed cyberprzestępczością.
Podczas trzeciej debaty paneliści rozmawiali o zmianach zachodzących na rynku pracy. Zwrócili uwagę na rozwój sztucznej inteligencji i różnice pokoleniowe oraz rolę młodego pokolenia we współczesnych modelach zarządzania biznesem.
W kolejnych dwóch dniach odbyły się równoległe debaty i warsztaty w głównych obszarach tematycznych EKF:
 • Makroekonomiczne i technologiczne wyzwania dla sektora bankowego
 • Innowacje i ich wpływ na modele biznesowe instytucji finansowych i ryzyko systemowe
 • Modele wsparcia rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych
 • Biznes i ryzyko na rynku finansowym
 • Atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne na polskim rynku nieruchomości
 • Finansowanie mieszkalnictwa
 • Strategia rozwoju rynku kapitałowego
 • Finansowe uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego
 • Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw w kryzysie
 • Moral hazard plagą XXI wieku
 W bieżącym roku Europejski Kongres Finansowy rozpoczął sporządzanie „Makroekonomicznych ekspertyz i prognoz dla Polski ”. W czasie spotkania w Sopocie zaprezentowano pierwsze prognozy dotyczące wybranych wskaźników makroekonomicznych, wskaźników sektora bankowego oraz mapy najważniejszych zagrożeń dla koniunktury gospodarczej i stabilności systemu finansowego do 2021 roku. Przyjęto, że prognozy EKF będą przedstawiane dwa razy do roku, w czerwcu i grudniu.
Podczas EKF na podstawie wyników przeprowadzonego wcześniej badania przedstawiono także prognozy zagadnień najsilniej wpływających na technologię w sektorze bankowym w perspektywie najbliższych kilku lat.
Wyniki obu badań posłużyły podczas Kongresu za punkt wyjścia debat okrągłego stołu na temat wyzwań makroekonomicznych oraz technologicznych.
Zwieńczeniem tej części Kongresu była dyskusja prezesów największych polskich banków nad najbardziej realnymi zagrożeniami, ale też i szansami stojącymi przed polskim sektorem bankowym, którymi są: kwestie inwestorskie, jak rentowność rynku finansowego w stosunku do kosztów pozyskiwania kapitału oraz potrzeba konsolidacji, a także kwestie związane z postępem technologicznym – cyberbezpieczeństwo oraz konieczność dostosowania się do mobilności klientów i postępującej digitalizacji. Interlokutorzy starali się przewidzieć reakcje krajowych banków na te wyzwania i nakreślić prawdopodobne scenariusze. Ocenili także wpływ przewidywanych zmian na biznes i ryzyko w bankach, jak również ich możliwe konsekwencje dla stabilności systemu finansowego i zrównoważonego rozwoju gospodarki.
W czasie trwania EKF ogłoszono wyniki pierwszej pilotażowej edycji „Ratingu relacji inwestorskich spółek giełdowych z WIG30”. Oprócz promowania i premiowania transparentności w spółkach rating służy wyznaczaniu standardów polityki informacyjnej i komunikacji z inwestorami sięgających dalej niż te wymagane przez prawo. Badanie będzie aktualizowane i publikowane co roku podczas Europejskiego Kongresu Finansowego.
Tegoroczny Kongres ubogacały imprezy towarzyszące: organizowany po raz drugi Poland Capital Summit, w tym roku koncentrujący się na problematyce inwestycji na rynku nieruchomości, oraz piąta już edycja Akademii EFC – projektu skierowanego do młodych Polaków: wybitnych studentów i absolwentów z uczelni polskich oraz zagranicznych, zainteresowanych tematyką finansów. W ramach spotkania Akademii EFC w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się m.in. otwarta dla mieszkańców Trójmiasta debata nad problemami, jakie dla Polski i Europy niesie kryzys demograficzny.
Na zakończenie Kongresu przedstawione zostały Rekomendacje VIII Europejskiego Kongresu Finansowego dotyczące najważniejszych wyzwań dla polskiego sektora finansowego. Rekomendacje EKF to już tradycja – wielokrotnie znajdowały one zastosowanie w nowelizacjach regulacji prawnych i w życiu gospodarczym.
Dorobek merytoryczny Europejskiego Kongresu Finansowego po ośmiu latach działalności to: siedemdziesiąt osiem Rekomendacji EKF, dwadzieścia siedem Stanowisk EKF w międzynarodowych konsultacjach oraz dwadzieścia cztery Publikacje EKF.
Kolejna, dziewiąta już edycja Europejskiego Kongresu Finansowego odbędzie się w dniach 3–5 czerwca 2019 roku w Sopocie.
 
SPOŁECZNOŚĆ I SPECYFIKA EUROPEJSKIEGO KONGRESU FINANSOWEGO

Uczestnikami Europejskiego Kongresu Finansowego są przedstawiciele władz instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, decydenci kształtujący politykę gospodarczą, a także wybitni eksperci ze świata nauki i firm doradczych z Polski i zagranicy.
Europejski Kongres Finansowy w liczbach
Najważniejszym wyróżnikiem Europejskiego Kongresu Finansowego jest dorobek merytoryczny  będący wynikiem tak obrad i debat prowadzonych podczas dorocznych spotkań kongresowych, jak i prac eksperckich podejmowanych przez Kongres w czasie pomiędzy spotkaniami w Sopocie. Dzięki zaangażowaniu pro bono ekspertów współpracujących z Europejskim Kongresem Finansowym:
 • wypracowano i przedstawiono interesariuszom 78 Rekomendacji, z których  wiele stało się przyczynkiem do rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych,
 • przygotowano i przekazano do Rady Stabilności Finansowej (FSB), Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (BCBS), Komisji Europejskiej oraz Europejskich Urzędów Nadzoru (EBA, ESMA i EIOPA) 27 Stanowiska EKF przedstawiające opinie ekspertów z polskiego rynku finansowego w międzynarodowych konsultacjach,
 • ukazało się 24 bezpłatnych Publikacji EKF, w których ponad 300 autorów opublikowało swoje artykuły i opracowania.