IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Rekomendacje 2019 Zobacz
Rekomendacje 2018 Zobacz
Rekomendacje 2017 Zobacz
Rekomendacje 2016 Zobacz
Rekomendacje 2015 Zobacz
Rekomendacje 2014 Zobacz
Rekomendacje 2013 Zobacz
Rekomendacje 2012 Zobacz
Rekomendacje 2011 Zobacz
Rekomendacje 2011
Pobierz rekomendacje
Polska powinna aktywnie uczestniczyć w budowaniu nowych, unijnych ram zarządzania w sytuacji kryzysu w sektorze finansowym.  W szczególności powinna współtworzyć regulacje dotyczące kontrolowanej likwidacji banku działającego w skali transgranicznej.W tym, zakresie powinna dążyć do: więcej
Polska powinna uczestniczyć w wypracowywaniu rozwiązań przenoszących na grunt europejski postanowienia Bazylei III, dotyczących m.in. makroekonomicznej roli narzędzi makronadzorczychUzasanienie więcej
Jeżeli Polska chce wykorzystać szansę, jaką stanowią potencjalnie bogate zasoby gazu łupkowego, powinna przygotować się do tego z odpowiednim wyprzedzeniem. Potrzebna jest polska strategia wykorzystania zasobów gazu łupkowego.Najważniejsze jej elementy powinny obejmować m.in.: więcej
Należy skupić prawa korporacyjne Skarbu Państwa w spółkach z jego udziałem w jednym organie dążącym do zaszczepienia tym podmiotom zasad gospodarki rynkowej i wysokich standardów corporate governance.W tym celu należy: więcej
W obliczu globalnej konkurencji należy zadbać o jak najwyższą jakość regulacji przy jak najniższych obciążeniach dla podmiotów  regulowanych więcej
Należy stworzyć spójną „Narodową Strategię Rozwoju Infrastruktury”, która w sposób poprawny określi priorytety inwestycyjne ale przede wszystkim  wskaże i zapewni również długookresowe oraz stabilne źródła finansowania. więcej
Przygotowanie harmonogramu i planu działania związanego ze wzrostem znaczenia wymiany transgranicznej energii elektrycznej w Polsce. więcej
Należy stworzyć warunki dla rozwoju w Polsce komercyjnego budownictwa czynszowego, z wykorzystaniem funduszy prywatnych, poprzez zmianę zasad ochrony lokatorów w budynkach spoza zasobu publicznego oraz instrumenty podatkowe i instytucje funduszy nieruchomościowych. więcej
Polityka klimatyczna Unii Europejskiej powinna respektować specyfikę i różnorodność krajów członkowskich szczególnie w zakresie paliw dostępnych dla tych krajów na potrzeby sektora elektroenergetycznego. W przypadku Polski i wielu innych krajów naszego regionu energia elektryczna wytwarzana jest głównie z paliw kopalnych (węgla kamiennego i brunatnego). więcej