IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Rekomendacje 2019 Zobacz
Rekomendacje 2018 Zobacz
Rekomendacje 2017 Zobacz
Rekomendacje 2016 Zobacz
Rekomendacje 2015 Zobacz
Rekomendacje 2014 Zobacz
Rekomendacje 2013 Zobacz
Rekomendacje 2012 Zobacz
Rekomendacje 2011 Zobacz
Rekomendacje 2012
Pobierz rekomendacje
Rekomendujemy, by europejskie instytucje nadzorcze ściśle monitorowały wykorzystanie środków pozyskanych przez banki w ramach preferencyjnego finansowania z Europejskiego Banku Centralnego (LTRO), a w szczególności przeciwdziałały zakupom ryzykownych aktywów i zwiększaniu udziału w rynku kosztem banków, które nie zostały objęte tą pomocą. więcej
Rekomendujemy zapewnienie lokalnym instytucjom nadzorczym prawa do stosowania ostrzejszych norm ostrożnościowych oraz wyłączenie banków będących częścią międzynarodowych grup, a mających znaczenie systemowe dla lokalnych rynków, spod grupowego podejścia do wymogów płynnościowych i nadzorczych. więcej
Rekomendujemy zbudowanie efektywnego rynku długookresowych bankowych instrumentów dłużnych, w szczególności poprzez wzrost udziału obligacji własnych wśród źródeł finansowania działalności banków. Obligacje banków powinny być notowane na rynku wtórnym w celu zwiększenia stabilności sektora bankowego oraz urealnienia wyceny ryzyka i kosztów kapitału. więcej
Rekomendujemy zmodyfikowanie systemu gwarantowania zgromadzonych przez deponentów środków tak, by nie tworzył on pokusy dla banków do prowadzenia wojen depozytowych na koszt podatników. Należy wprowadzić regulacje różnicujące opłaty wnoszone przez banki do instytucji gwarantujących bezpieczeństwo depozytów w zależności od ryzyka kreowanego przez te banki na rynku depozytowym. więcej
Kongres rekomenduje wpisanie wydobycia gazu łupkowego na listę projektów strategicznych Unii Europejskiej decydujących o pozycji konkurencyjnej UE w globalnej gospodarce oraz wprowadzenie rozwiązania strukturalnego włączającego Europejski Bank Inwestycyjny do finansowania wydobycia gazu łupkowego. więcej
Rekomendujemy utworzenie krajowego funduszu majątkowego na bazie wyodrębnionych aktywów korporacyjnych Skarbu Państwa - przede wszystkim pakietów akcji spółek notowanych na rynku publicznym. Podmiot zarządzający funduszem sprawowałby nadzór właścicielski nad tymi aktywami oraz realizowałby politykę inwestycyjną zgodną z wytycznymi przyjmowanymi przez podległy rządowi organ. więcej
Kongres rekomenduje:        stworzenie wieloletniej Narodowej Strategii Rozwoju Infrastruktury i Systemu Transportowego obejmującej perspektywę 25 letniego okres jej realizacji,        powołanie Gwarancyjnego Funduszu Rozwoju Infrastruktury,        stworzenie niezmiennych warunków organizacyjno - finansowych umożliwiających wieloletni stabilny rozwój rynku inwestycji infrastrukturalnych. więcej
Kongres rekomenduje usunięcie barier legislacyjnych i stworzenie warunków ekonomicznych sprzyjających rozwojowi prywatnego budownictwa czynszowego poprzez:wyłączenie najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej spod działania ustawy o ochronie lokatorów,umożliwienie stosowania przyspieszonej amortyzacji lokali mieszkalnych wynajmowanych w ramach działalności gospodarczej. więcej
The Congress recommends implementing legal solutions that would extend using digital flow of documents in business transactions. więcej