IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Rekomendacje 2019 Zobacz
Rekomendacje 2018 Zobacz
Rekomendacje 2017 Zobacz
Rekomendacje 2016 Zobacz
Rekomendacje 2015 Zobacz
Rekomendacje 2014 Zobacz
Rekomendacje 2013 Zobacz
Rekomendacje 2012 Zobacz
Rekomendacje 2011 Zobacz
Rekomendacje 2013
Pobierz rekomendacje
Rekomendacje ogólne1. Unia Bankowa nie jest projektem zamkniętym, dlatego ostateczna decyzja dotycząca ewentualnego przystąpienia do niej nie powinna być podejmowana dopóki projekt nie zostanie zakończony i nie będą znane korzyści i ryzyka z nim związane. Kluczową kwestią jest przeniesienie na poziom ponadnarodowy nie tylko kompetencji nadzorczych więcej
Systemy wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w spółkach o znaczeniu strategicznym wymagają debaty publicznej, ponieważ spółki te - niezależnie od wymogu kreowania wartości dla akcjonariuszy - powinny dodatkowo realizować misję ogólnospołeczną związaną ze zrównoważonym, długookresowym rozwojem kraju. Dotyczy to szczególnie zapewnienia przez nie bezpieczeństwa energetycznego i finansowego. więcej
Dobre praktyki polityki dywidendowej będą niewiążącym zbiorem zaleceń dla spółek publicznych mających strategiczne znaczenie dla gospodarki państwa (tzw. spółki strategiczne), także tych, w których akcjonariuszem jest Skarb Państwa.1. Każda spółka strategiczna powinna posiadać sformalizowaną politykę dywidendy. Powinna być ona przyjęta przez walne zgromadzenie lub radę nadzorczą i udostępniona do publicznej wiadomości, zgodnie z wymogami obowiązującymi spółki publiczne. więcej
I. Wzmocnienie polskiego rynku kapitałowego poprzez silniejszą integrację z rynkiem europejskim i globalnym więcej
Konieczność koordynacji interwencjonizmu państwowegoZasada równości stron - warunkiem zrównoważonego rozwoju infrastrukturyNowy model banku rozwojowegoWizja polityki energetycznej kraju więcej