IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Rekomendacje 2019 Zobacz
Rekomendacje 2018 Zobacz
Rekomendacje 2017 Zobacz
Rekomendacje 2016 Zobacz
Rekomendacje 2015 Zobacz
Rekomendacje 2014 Zobacz
Rekomendacje 2013 Zobacz
Rekomendacje 2012 Zobacz
Rekomendacje 2011 Zobacz
Rekomendacje 2014
Pobierz rekomendacje
I. Wstępna analiza kosztów i korzyści przystąpienia krajów spoza strefy euro do Unii Bankowej na zasadach tzw. bliskiej współpracy pokazuje, że część obaw dotyczących przeniesienia na poziom europejski kompetencji nadzorczych i pozostawienia odpowiedzialności finansowej na poziomie narodowym została wyeliminowana. Zmniejszyło się również ryzyko hazardu moralnego (moral hazard) związanego z transferem aktywów w transgranicznych grupach bankowych. więcej
W maju 2014 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego (Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, European Energy Security Strategy, COM (2014) 330 final, Brussels, 28.5.2014), a Komisarz Guenther Oettinger oświadczył, że kraje UE nie mogą ulegać szantażowi politycznemu i handlowemu ze strony dostawców energii. więcej
1. Kontynuując rozwój programu Inwestycje Polskie, należy przyjąć szeroką koncepcję działania i stworzyć instytucję rozwojową o istotnym potencjale w stosunku do PKB, aktywną na wielu rynkach, w tym również na rynku kapitałowym. 2. Koordynacja interwencjonizmu w Polsce mogłaby wykorzystywać wieloletnie doświadczenia KfW Bankengruppe, a w zakresie dostępu do tzw. dozwolonej pomocy publicznej bazującego na porozumieniu rządu niemieckiego z Komisją Europejską. Oznaczałoby to m.in.: więcej
Rekomendujemy wdrożenie programu zarządzania popytem na energię elektryczną jako prorynkowego rozwiązania problemu możliwych niedoborów mocy. więcej
Rekomendujemy rozwój dobrowolnych programów emerytalnych (III filar), które mogą przyczynić się do złagodzenia spadku stopy zastąpienia, ułatwić finansowanie rozwoju i zwiększyć stabilność makroekonomiczną kraju. więcej
Wprowadzenie: Polskie uczelnie powinny dostosować program i metody nauczania do współczesnych wymagań, którym młodzi ludzie będą musieli sprostać po zakończeniu formalnej edukacji. Cel ten można osiągnąć poprzez włączenie do współpracy z ośrodkami naukowymi i uczelniami podmiotów gospodarczych. więcej
Zrównoważony rozwój infrastruktury wiąże się z  koniecznością zapewnienia zdolności do realizacji długookresowych programów inwestycyjnych o wysokim stopniu efektywności i prowadzących do niskich kosztów eksploatacyjnych powstałych w ich wyniku obiektów/instalacji. więcej
Ryzyko demograficzne Polski wynikające z niskiego poziomu dzietności pogłębiane jest dodatkowo  przez procesy emigracyjne. Migracje do Polski są ponad dziesięciokrotnie niższe od emigracji z Polski. Szacuje się, że za około 5–7 lat na rynku pracy podaż pracowników będzie dużo mniejsza. więcej