IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Rekomendacje 2019 Zobacz
Rekomendacje 2018 Zobacz
Rekomendacje 2017 Zobacz
Rekomendacje 2016 Zobacz
Rekomendacje 2015 Zobacz
Rekomendacje 2014 Zobacz
Rekomendacje 2013 Zobacz
Rekomendacje 2012 Zobacz
Rekomendacje 2011 Zobacz
Rekomendacje 2015
Pobierz rekomendacje
Polska powinna aktywnie uczestniczyć w wypracowaniu rozwiązań mających na celu wprowadzenie międzynarodowych standardów dotyczących zdolności do absorbcji strat TLAC (Total Loss Absorbency Capacity) przez największe na świecie banki transgraniczne. Celem TLAC jest zagwarantowanie zdolności tych banków do absorbcji nieoczekiwanych strat bez naruszenia stabilności systemu finansowego i angażowania środków publicznych. więcej
Skomplikowana sytuacja europejskiego sektora energetycznego jest wynikiem wielu lat traktowania energetyki jako sfery wyłącznie w gestii poszczególnych  państw. W połączeniu z równolegle prowadzoną polityką klimatyczną na poziomie UE, powstało regulacyjne zapętlenie, które trudno będzie rozwikłać: wspólnotowe cele klimatyczne tworzą ramy dla celów krajowych polityk energetycznych, co mechanicznie nadaje prymat tym pierwszym, kosztem cen energii w państwach UE. więcej
Rekomendujemy, aby jednym z głównych celów Unii Rynków Kapitałowych było zwiększenie wiarygodności rynków kapitałowych poprzez wspieranie rozwoju powszechnej dostępności ocen  rzetelności emitentów papierów wartościowych, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. więcej
Poniższa rekomendacja stanowi uszczegółowienie rekomendacji EKF z 2012 roku pt. „Więcej rynku w sektorze bankowym” w zakresie odbudowy wiarygodności rynku międzybankowego.W świetle przygotowywanych nowych regulacji UE dot. stawek referencyjnych rekomenduje się, aby kraje UE przeprowadziły reformę stawek referencyjnych rynku pieniężnego, uwzględniając: więcej
W związku z poważnymi i incydentami bezpieczeństwa informacji w Polsce EKF wypracował rekomendacje dotyczące cyberbezpieczeństwa sektora finansowego.Cele: więcej
Polska gospodarka cierpi na niedostatek długoterminowych oszczędności krajowych. Jednocześnie przyszli emeryci potrzebują dodatkowego kapitału na starość, aby zamortyzować postępujący spadek stopy zastąpienia w obowiązkowym systemie emerytalnym. W związku z tym rekomendujemy: więcej
W dniu 9 czerwca 2015 roku Prezydent RP podpisał ustawę Prawo restrukturyzacyjne. Ustawa ta zmienia diametralnie podejście do przedsiębiorcy przeżywającego problemy finansowe.  Wprowadza cztery postępowania restrukturyzacyjne, w tym jedno sanacyjne, oraz zmienia definicję upadłości przedsiębiorcy. Postępowania restrukturyzacyjne będą obejmowały: więcej
I. Planowanie długookresowego rozwoju infrastruktury technicznej wymaga rozpatrzenia wielu scenariuszy rozwoju, w tym scenariusza pozwalającego na zastosowanie technologii obecnie nieznanych i nieoczekiwanych.Uzasadnienie: więcej
Rekomendacja Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego kierowana jest do polskich przedsiębiorstwi administracji publicznej jako pracodawców. Jej celem jest przedstawienie prostych rozwiązań które przyciągną oraz zatrzymają najlepszych studentów w Polsce. Rekomendacja obejmuje trzy punkty: więcej
Dla bezpieczeństwa i jakości obrotu gospodarczego bardzo ważnym zagadnieniem jest pewność prawa. Daje ona poczucie bezpieczeństwa, możliwości rozwoju oraz obniża ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety coraz częściej niesprawny system wymiaru sprawiedliwości staje się hamulcem rozwoju gospodarczego Polski. Z prac zespołu Europejskiego Kongresu Finansowego wynikają następujące rekomendacje: więcej
Rekomendujemy:Rozpoczęcie prac nad strategią rozwoju polskiego przemysłu, obejmującą nie tylko segment największych przedsiębiorstw, ale również segment przedsiębiorstw średniej wielkości, w tym rodzinnych.Rozpoczęcie prac nad stworzeniem mechanizmu koordynacji działań oraz wykorzystanie synergii więcej
4 listopada 2014 roku, po rocznych przygotowaniach, Unia Bankowa rozpoczęła regularną działalność. Doświadczenia i obserwacje zebrane podczas pierwszych ośmiu miesięcy funkcjonowania i poprzedzające je szczegółowe badanie jakości aktywów, przyniosły krajom spoza strefy euro pełniejszą analizę kosztów więcej