IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Rekomendacje 2019 Zobacz
Rekomendacje 2018 Zobacz
Rekomendacje 2017 Zobacz
Rekomendacje 2016 Zobacz
Rekomendacje 2015 Zobacz
Rekomendacje 2014 Zobacz
Rekomendacje 2013 Zobacz
Rekomendacje 2012 Zobacz
Rekomendacje 2011 Zobacz
Rekomendacje 2016
Pobierz rekomendacje
Polski Fundusz Rozwoju (PFR) powinien wspierać mechanizmy finansowania rozwoju gospodarczego, co do zasady, neutralne z punktu widzenia długu publicznego oraz powinien pełnić funkcję koordynacyjną w obszarze interwencjonizmu państwowego. Powinien zatem stanowić istotny instrument stabilizujący finanse publiczne oraz wspierający długoterminowe finansowanie rozwoju gospodarczego. więcej
W Polsce konieczna jest przebudowa zasad dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, zaangażowanie w ten proces w pierwszej kolejności oszczędzających oraz pracodawców i stworzenie systemu o charakterze bardziej powszechnym. Takie zmiany pomogą nie tylko rozwojowi polskiej gospodarki, ale też będą odpowiedzią na oczekiwania Polaków, pomagając zamortyzować postępujący spadek stopy zastąpienia w obowiązkowym systemie emerytalnym. więcej
Cyberbezpieczeństwo jest wskazane przez Zarządy największych banków w Polsce jako kluczowe wyzwanie, z którym sektor musi się zmierzyć w najbliższym czasie. Rekomendacja w zakresie cyberbezpieczeństwa jest rozwinięciem rekomendacji w tym zakresie powstałej w 2015 roku. więcej
Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia fiskalnego dla działalności B+R, zachęcającego do prowadzenia prac B+R i generowania w ich ramach własności intelektualnej oraz komercjalizacji wyników tych prac. więcej
Polskie korporacje powinny podjąć dynamiczne działania w celu stworzenia własnych strategii innowacyjności spójnych z ich strategiami biznesowymi. Powinny one zbudować systemy zarządzania pozyskiwaniem, rozwojem i komercjalizacją innowacji. więcej
Rekomendacje dotyczące wynajdowania start-upów:● Stworzenie przyjaznego ekosystemu w ramach uczelni oraz innych przestrzeni networkingowych;● “Wyłapywanie” i pomoc nowym podmiotom w chwili rejestracji.Finansowanie start-upów:● Wprowadzenie zwolnień podatkowych dla aniołów biznesu;● Zachęcenie sektora prywatnego do zwiększenia zaangażowania kapitałowego w start-upy i uproszczenie procedur dla inwestorów; więcej
Rekomendujemy stworzenie instytucji/platformy on-line pozwalającej na szybkie i proste rozeznanie się w formalnościach związanych z zakładaniem i finansowaniem przedsiębiorstwa. Taka platforma powinna również zapewniać wsparcie w postaci kierunku dalszego rozwoju firmy i proponować konkretne usługi/inwestorów/instytucje mogące pomóc na kolejnych etapach biznesu. więcej
1. Cyfryzacja jest procesem, którego kontynuacja może i powinna być programowana i realizowana w ramach Imperium obejmującego władzę publiczną na szczeblu Unii Europejskiej, państw członkowskich oraz władz samorządowych. więcej
Uznając prawo Państwa do nakładania obciążeń podatkowych na podmioty gospodarcze, należy dążyć do takiego kształtowania podatków, które nie będą negatywnie wpływać na rentowność poszczególnych sektorów gospodarczych.Rekomendujemy wprowadzenie zasadniczej zmiany w podatku bankowym polegającej na zmianie podstawy opodatkowania i oparciu jej na rzeczywistych wynikach finansowych działalności zamiast na sumie aktywów. więcej
Akceptacja nowoczesnych, masowych, elektronicznych instrumentów płatniczych – w tym kart płatniczych – przez jednostki administracji centralnej i samorządowej powinna być obowiązującym standardem. więcej
Rekomendacja stanowi uszczegółowienie rekomendacji EKF z 2012 roku pt. "Więcej rynku w sektorze bankowym" i poszerzenie rekomendacji z EKF z 2015 roku pt. "Więcej rynku w stopach referencyjnych".W świetle przyjętych nowych regulacji UE dot. stawek referencyjnych rekomenduje się, aby kraje UE przeprowadziły reformę stawek referencyjnych rynku pieniężnego. więcej
Polski system finansowy charakteryzuje się wyjątkowo dużym udziałem kredytów opartych o zmienne stopy procentowe. W środowisku historycznie niskich stóp procentowych w Polsce jak również na świecie zachodzą wyjątkowo sprzyjające okoliczności aby przygotować standard kredytów opartych o stałe stopy procentowe. Standard zapewni porównywalność oferty bankowej. więcej
Pełne wykorzystanie potencjału polskiej gospodarki musi oznaczać zwiększenie obecności polskich firm poza granicami kraju. Priorytetem polityki gospodarczej Polski powinna stać się poprawa konkurencyjności i odrodzenie przemysłu. Każde nowoczesne państwo działa w kierunku ograniczania ryzyk wejścia na inne rynki dla swoich firm. Kompleksowe i spójne podejście do publicznego wsparcia internacjonalizacji działalności polskich firm jest konieczne. więcej
1. Aktualne i możliwe przyszłe uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju gospodarczego Polski wymuszają/wymuszą prowadzenie polityki zrównoważonego wzrostu gospodarczego. W takiej sytuacji jedyną możliwością relatywnego przyspieszenia wzrostu gospodarczego jest wzrost udziału inwestycji w PKB. (szczególnie tych, które zwiększają wydajność pracy i konkurencyjność polskiej gospodarki). więcej
System prawny powinien opierać się na założeniu, że nie ma wolności gospodarczej, a powinna ona być. Prawodawca powinien każdą interwencję ustawodawczą, obojętne czy w ramach reglamentacji działalności, czy w ramach regulowania bezpieczeństwa powszechnego, oceniać z punktu widzenia tego, czy określona regulacja utrzymuje, czy zwiększa wolność gospodarczą. więcej