Z wykładu dr Wiesława Rozłuckiego na wręczeniu dyplomu dr. h.c. SGH w Warszawie w dniu 15-03-2024

Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym bezpośrednie oto­czenie rynku giełdowego i wpływającym na notowania spółek jest ład korporacyjny. Od końca lat 90. z inicjatywy Krzysztofa Lisa nasi­lała się debata na temat konieczności poprawy corporate governance spółek notowanych na warszawskiej GPW. W 2002 roku WGPW przyjęła Dobre praktyki w spółkach publicznych, opracowane przez niezależny Ko­mitet Dobrych Praktyk pod przewodnictwem prof. Grzegorza Domań­skiego. Innowacyjne podejście w tym dokumencie, stosowane później w innych branżach, polegało na wykorzystaniu zasady comply or explain, czyli sto­suj lub wyjaśnij, dlaczego nie stosujesz konkretnej, dobrej prakty­ki. Jak się dość często okazywało wyjaśnienia niestosowania danej praktyki
w konkretnych okolicznościach były przekonujące a bezrefleksyjne jej stosowanie niezasadne. Kolejne wersje Dobrych praktyk były wprowadzane w latach 2005, 2007, 2012, 2016 i ostatnia w 2021 r. Obowiązek przekazywania informacji na temat stosowania dobrych praktyk dotyczy aktualnej wersji dobrych praktyk, nie oznacza jednak, że poprzednie zasady mogą być pomijane. Przykładowo chodzi o pierwszą zasadę Dobrych praktyk z 2002 r., zgodnie z którą podstawowym celem działania władz spółki jest reali­zacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powie­rzonego jej przez akcjonariuszy majątku. Zasada ta jest wciąż aktualna. Koncepcja dobrych praktyk znalazła zastosowa­nie w bardziej szczegółowych kwestiach, czego przykładem są Dobre Praktyki Komitetów Audytu 2021, opracowane przez grupę ekspertów w ramach działalności Fundacji Polski Instytut Dyrektorów.

Trzeba również wspomnieć o ładzie korpora­cyjnym, szczególnie w odniesieniu do spółek z udziałem Skarbu Pań­stwa. Spółki te nigdy nie były liderami corporate governance, jednakże skala nominacji i interwencji o charakterze politycznym wzrosła zna­cząco w ostatnich latach. Wielu inwestorów dochodzi do wniosku, że podstawowym celem kierownictwa tych spółek nie jest budowa war­tości dla akcjonariuszy, lecz realizacja doraźnych celów politycznych, przekazywanych przez aktualnie rządzących. Dalszy rozwój rynku giełdowego wymaga uporządkowania tego obszaru, co przełoży się na wyższe wyceny spółek, a w konsekwencji na większą gotowość in­westorów do obejmowania nowych ofert na rynku pierwotnym i wtór­nym.

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie