IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy

     Pobierz
 

 

Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski – ekspertyza Europejskiego Kongresu Finansowego                                    

Wśród makroekonomistów, ekspertów EKF, istnieje konsensus, że należy w najbliższych trzech latach oczekiwać spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego. Można przyjąć, że lata 2017–2018 to szczyt koniunktury i choć polska gospodarka będzie nadal się szybko rozwijać, to już wolniej niż w roku 2018. Kluczowe jest to, co będzie się działo u naszych głównych partnerów handlowych, gdyż właśnie w tym obszarze eksperci EKF dostrzegają najważniejsze źródło ryzyka dla rozwoju polskiej gospodarki. Z kolei największą wewnętrzną barierą jej wzrostu jest ograniczona dostępność pracowników, wynikająca z niekorzystnych zmian demograficznych i niewystarczającej migracji.
Zgodnie z prognozami tempo wzrostu PKB w Polsce ma się obniżyć z 4,5% w roku 2018 do poniżej 3% w 2021. Prognozowany w 2018 r. wzrost popytu krajowego ma wynieść ok. 5%. Ważnym jego składnikiem będą nakłady brutto na środki trwałe, czyli inwestycje, które po okresie stagnacji w ostatnich latach powinny wzrosnąć o 8% w roku 2018. Niestety, w następnych latach prognozowany jest spadek tempa ich wzrostu, dlatego potrzebne są zdecydowane działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Polski dla kapitału prywatnego. Wśród ekspertów EKF nie ma pełnej zgodności co do przewidywanego tempa wzrostu inwestycji w następnych kilku latach. Odchylenie standardowe od średniego przewidywanego tempa wzrostu inwestycji w roku 2021, szacowanego na 4,6%, wynosi 2,1 pkt proc.
Spożycie indywidualne, czyli konsumpcja prywatna, pozostanie nadal istotnym czynnikiem wzrostu PKB, czemu będzie sprzyjało bardzo niskie bezrobocie (poniżej 4%) oraz szybko rosnące płace (6–7% rocznie). Nie należy jednak oczekiwać, że wzrost konsumpcji utrzyma się na obecnym poziomie (4–5% rocznie), lecz prawdopodobnie spadnie do ok. 3% w roku 2021. Zbieżność opinii ekspertów jest w tym zakresie wysoka.
Szybki wzrost kosztów pracy może istotnie ograniczyć konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i eksport. Fakt ten, a także oczekiwane szybsze tempo wzrostu importu niż eksportu powinny znaleźć odzwierciedlenie w rosnącym deficycie na rachunku bieżącym.
Eksperci zgodnie przewidują wzrost inflacji w Polsce. Mediana prognoz wskazuje na przejściowe nieznaczne przekroczenie celu inflacyjnego NBP w 2020 roku, a następnie powrót inflacji do celu. Równocześnie oczekiwany jest wzrost stopy referencyjnej NBP i stawki WIBOR. WIBOR 3M może wzrosnąć z obecnych 1,7 do 2,6%, co pociągnie za sobą znaczny wzrost ceny kredytów. W tym kontekście niepokojące jest obecne i przewidywane tempo wzrostu zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów. Ryzyko wzrostu stóp procentowych jest obecnie w Polsce niedoceniane.

* W bieżącym roku Europejski Kongres Finansowy rozpoczyna sporządzanie makroekonomicznych ekspertyz i prognoz dla Polski. Ogłaszane będą one w czerwcu i grudniu każdego roku. Ich autorami są eksperci EKF, wybitni makroekonomiści, głównie z największych banków oraz instytucji nadzorczych i regulacyjnych, renomowanych firm konsultingowych, a także specjaliści ze środowiska akademickiego. Dzielą się oni pro publico bono wiedzą, doświadczeniem i obliczeniami, wyrażając wyłącznie własne poglądy, a nie instytucji, w których pracują.
Obok klasycznych prognoz makroekonomicznych, badanie EKF dużą wagę przykłada – oprócz klasycznych prognoz makroekonomicznych – do czynników o charakterze jakościowym i behawioralnym. Przeprowadzane jest na podstawie zmodyfikowanej metody delfickiej (podobnie zresztą jak i w przypadku opracowywanych przez EKF stanowisk polskich ekspertów wobec różnych koncepcji budowania nowej architektury systemu finansowego w Unii Europejskiej).
W pierwszym etapie badania eksperci przedstawiają swoje prognozy (jeśli takowe sporządzają) na rok bieżący i kolejne trzy lata, a ponadto określają:
– trzy największe zagrożenia dla koniunktury gospodarczej w Polsce,
– trzy największe zagrożenia dla stabilności polskiego systemu finansowego,
– trzy propozycje (rekomendacje) działań dla krajowej polityki gospodarczej.
W drugim i ewentualnie w trzecim etapie sporządzania ekspertyzy grupowej prognozy i opinie wszystkich ekspertów zostają rozesłane do wiadomości pozostałych z zachowaniem anonimowości. Te dotyczące zagrożeń i rekomendacji grupowane są w homogeniczne klasy i  każdy ekspert proszony jest o rozdzielenie określonej liczby punktów (100) między poszczególne klasy pod względem ich ważności. Ponadto każdy ekspert subiektywnie ocenia prawdopodobieństwo zaistnienia przewidywanego zdarzenia. W ten sposób, obok klasycznej prognozy ilościowej, powstaje mapa wyzwań dla koniunktury gospodarczej i stabilności systemu finansowego w Polsce, a także rekomendacje pożądanych działań w krajowej polityce gospodarczej.

 

Prognozy wybranych wskaźników makroekonomicznych w latach 2018-2021
 

 

 

Prognozy wybranych wskaźników sektora bankowego w latach 2018-2021